เกี่ยวกับเรา

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ในการปกครองประเทศ ด้านการศาสนาทางราชการได้รับรองศาสนาหลัก 5 ศาสนาด้วยกัน คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ โดยมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ศรีคุรุสิงห์สภา (สถาบันศาสนาซิกข์แห่งประเทศไทย) องค์การกลางของชาวไทยที่นับถือศาสนาซิกข์ เป็นองค์การใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทยที่ทางภาครัฐบาลรับรอง และยอมรับ นอกจากจะเป็นองค์การทางศาสนาแล้ว ศรีคุรุสิงห์สภา เป็นศูนย์รวมของบทบาท และกิจกรรมทางด้านสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ของชาวไทยซิกข์โดยทั่วไป โดยถือหลักแห่งมนุษยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สามัคคีฉันท์ร่วมกับพี่น้องชาวไทยและเพื่อนต่างศาสนา โดยทำการเผยแพร่ศาสนาและแนะนำอบรมสั่งสอนประชาชน และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติเป็นสำคัญ

OUR HISTORY

Siri-Guru Singh Sabha is the central organization of the Sikh community in Thailand. Sikhism is one of the five religions recognized (the other 4 being: Buddhism, Islam, Christianity & Hinduism) by the Religious Affairs Ministry of Thailand, under the patronage of His Majesty The King. Since its inception in Thailand, Siri-Guru Singh Sabha has been active in promoting social development, national harmony, philanthropy and other social endeavours with the aim of fulfilling His Majesty's vision of Thailand as a land of cultural diversity, national unity and equality

of people of all faiths. Siri-Guru Singh Sabha has since 1992 organized the Thai-Sikh Run with the aim of promoting good health. This year's event will be the 19th in the series. The Run organizing committee would like to thank all participants who have helped make the past events a success, and are confident that this year's run will be a resounding success. We are committed to working closely with the local community to provide healthful activities and look forward to your support and participation for all future events.

คันด้าคือ สัญลักษณ์ของศาสนาซิกข์ ประกอบด้วย กีรปาน (ดาบของชาวซิกข์) สองด้าม คันด้าตรงกลาง 1 อัน (ดาบลักษณะสองคม) และวงจักร (ห่วงกลม) กลมภายใน 1 ห่วง

- ดาบทั้งสองด้าม (กีรปาน)แสดงถึงความมีอําานาจอธิปไตยทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าง สมบูรณ์ มีไว้เพื่อปกป้องตนเองและปกป้องผู้ที่อ่อนแอและถูกกดขี่ จะไม่ใช้เป็นอาวุธทําาลายล้าง

- วงจักร แสดงถึงความเป็นอมตะหนึ่งเดียวของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสร้างให้กําาเนิดสรรพสิ่ง และทรงสถิตอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง วงกลมยังมีความหมายถึง ไม่มีจุดเริ่มและจุดสิ้นสุด ทรง ปรากฎด้วยพระองค์เอง

- ดาบสองคม (คันด้า) แสดงถึงความเป็นผู้ริเริ่ม ฉะนั้นอําานาจอธิปไตย ความเป็นอมตะ (ของ พระผู้เป็นเจ้า) และความเป็นผู้ริเริ่ม บุกเบิก

คือสัญลักษณ์พื้นฐาน 3 ประการของความเป็นชนชาติซิกข์ 

The Khanda  is the symbol of the Sikh faith, that attained its current form around the first decade of the 20th century.

It is an amalgam of three symbols

• A double-edged khanda (sword) in the centre

• A chakkar (chakram)

• Two single-edged swords, or kirpan, crossed at the bottom, which sit on either side of the khanda and chakkar. They represent the dual characteristics of Miri-Piri, indicating the integration of both spiritual and temporal sovereignty together and not treating them as two separate and distinct entities.

It depicts the Sikh doctrine Deg Tegh Fateh in emblematic form. It consists of three weapons and a circle: the khanda, two kirpans and the chakkar which is a circle. It is the military emblem of the Sikhs. It is also part of the design of the Nishan Sahib. A double edged khanda (sword) is placed at the top of a Nishan Sahib flag as an ornament or finial.

สถานที่จัดการแข่งขัน | 26TH THAI SIKH RUN 2020

16TH FEB 2020

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

THAI SIKH RUN 2020

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon