26th

ไทยซิกข์ รัน

THAI SIKH RUN 2020

16th กุมภาพันธ์ 2563

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

 

ไทยซิกข์

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ในการปกครองประเทศ ด้านการศาสนาทางราชการได้รับรองศาสนาหลัก 5 ศาสนาด้วยกัน คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ โดยมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ศรีคุรุสิงห์สภา (สถาบันศาสนาซิกข์แห่งประเทศไทย) องค์การกลางของชาวไทยที่นับถือศาสนาซิกข์ เป็นองค์การใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทยที่ทางภาครัฐบาลรับรอง และยอมรับ นอกจากจะเป็นองค์การทางศาสนาแล้ว ศรีคุรุสิงห์สภา เป็นศูนย์รวมของบทบาท และกิจกรรมทางด้านสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ของชาวไทยซิกข์โดยทั่วไป โดยถือหลักแห่งมนุษยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สามัคคีฉันท์ร่วมกับพี่น้องชาวไทยและเพื่อนต่างศาสนา โดยทำการเผยแพร่ศาสนาและแนะนำอบรมสั่งสอนประชาชน และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติเป็นสำคัญ

 

การแข่งขัน

THE RUN

21KM

800 BAHT

4:30 AM

วิ่ง | RUNNING

10KM

600 BAHT

5:45 AM

วิ่ง | RUNNING

5KM

400 BAHT

6 AM

 เดิน  | WALKING

500 M

FREE

7:15 AM

KIDS/SENIORS*
เด็ก/ผู้สูงอายุ*

KIDS UNDER 10 SENIORS ABOVE 70*

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ ผู้สูงอายุเกิน 70 ปี*

วันแข่งขัน

SCHEDULE

COMING SOON

ลงทะเบียน

REGISTER

download (3).png