26th

ไทยซิกข์ รัน

THAI SIKH RUN 2020

16th กุมภาพันธ์ 2563

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

 

ไทยซิกข์

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ในการปกครองประเทศ ด้านการศาสนาทางราชการได้รับรองศาสนาหลัก 5 ศาสนาด้วยกัน คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ โดยมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ศรีคุรุสิงห์สภา (สถาบันศาสนาซิกข์แห่งประเทศไทย) องค์การกลางของชาวไทยที่นับถือศาสนาซิกข์ เป็นองค์การใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทยที่ทางภาครัฐบาลรับรอง และยอมรับ นอกจากจะเป็นองค์การทางศาสนาแล้ว ศรีคุรุสิงห์สภา เป็นศูนย์รวมของบทบาท และกิจกรรมทางด้านสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ของชาวไทยซิกข์โดยทั่วไป โดยถือหลักแห่งมนุษยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สามัคคีฉันท์ร่วมกับพี่น้องชาวไทยและเพื่อนต่างศาสนา โดยทำการเผยแพร่ศาสนาและแนะนำอบรมสั่งสอนประชาชน และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติเป็นสำคัญ

 

การแข่งขัน

THE RUN

21KM

800 BAHT

4:30 AM

วิ่ง | RUNNING

10KM

600 BAHT

5:45 AM

วิ่ง | RUNNING

5KM

400 BAHT

6 AM

 เดิน  | WALKING

500 M

FREE

7:15 AM

KIDS/SENIORS*
เด็ก/ผู้สูงอายุ*

KIDS UNDER 10 SENIORS ABOVE 70*

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ ผู้สูงอายุเกิน 70 ปี*

วันแข่งขัน

SCHEDULE

COMING SOON

ลงทะเบียน

REGISTER

download (3).png
download (2)_edited.jpg
download.png
 

ผู้สนับสนุน

SPONSORS

 

MAP ROUTE

COMING SOON

ติดต่อเรา

CONTACT US

 

GETTING THERE

PARKING

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Train

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Khanda

The Khanda  is the symbol of the Sikh faith, that attained its current form around the first decade of the 20th century.

It is an amalgam of three symbols

• A double-edged khanda (sword) in the centre

• A chakkar (chakram)

• Two single-edged swords, or kirpan, crossed at the bottom, which sit on either side of the khanda and chakkar. They represent the dual characteristics of Miri-Piri, indicating the integration of both spiritual and temporal sovereignty together and not treating them as two separate and distinct entities.

It depicts the Sikh doctrine Deg Tegh Fateh in emblematic form. It consists of three weapons and a circle: the khanda, two kirpans and the chakkar which is a circle. It is the military emblem of the Sikhs. It is also part of the design of the Nishan Sahib. A double edged khanda (sword) is placed at the top of a Nishan Sahib flag as an ornament or finial.

คันด้า

คันด้าคือ สัญลักษณ์ของศาสนาซิกข์ ประกอบด้วย กีรปาน (ดาบของชาวซิกข์) สองด้าม คันด้าตรงกลาง 1 อัน (ดาบลักษณะสองคม) และวงจักร (ห่วงกลม) กลมภายใน 1 ห่วง

- ดาบทั้งสองด้าม (กีรปาน)แสดงถึงความมีอําานาจอธิปไตยทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าง สมบูรณ์ มีไว้เพื่อปกป้องตนเองและปกป้องผู้ที่อ่อนแอและถูกกดขี่ จะไม่ใช้เป็นอาวุธทําาลายล้าง

- วงจักร แสดงถึงความเป็นอมตะหนึ่งเดียวของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสร้างให้กําาเนิดสรรพสิ่ง และทรงสถิตอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง วงกลมยังมีความหมายถึง ไม่มีจุดเริ่มและจุดสิ้นสุด ทรง ปรากฎด้วยพระองค์เอง

- ดาบสองคม (คันด้า) แสดงถึงความเป็นผู้ริเริ่ม ฉะนั้นอําานาจอธิปไตย ความเป็นอมตะ (ของ พระผู้เป็นเจ้า) และความเป็นผู้ริเริ่ม บุกเบิก

คือสัญลักษณ์พื้นฐาน 3 ประการของความเป็นชนชาติซิกข์ 

สถานที่จัดการแข่งขัน | 26TH THAI SIKH RUN 2020

16TH FEB 2020

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

THAI SIKH RUN 2020

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon